SOP Pensjonskalkulator 2022

Beregning av årlig alderspensjon fra SOP - med fradrag for tjenestepensjon


?Pensjonen fra SOP sikrer deg et minimumsnivå på din totale tjenestepensjon, og beregnes med utgangspunkt i en såkalt pensjonsreferanse. Pensjonsreferansen fastsettes av styret en gang i året med virkning for 1. januar påfølgende år. Til fradrag kommer ulike typer tjenestepensjon. Fulle ytelser forutsetter at du har minst 35 år i arbeid som lege. Du kan selv velge om pensjonen skal utbetales i 10 år eller til fylte 77 år. Dersom du velger en annen utbetalingsprofil (pensjonsalder og utbetalingsperiode) enn 67 år og 10 år, vil pensjonen fra SOP omregnes verdinøytralt.
SOP pensjon

Pensjonsalder: år mnd.
Utbetalingsperiode: år
Opptjeningstid: år.
Arbeid i utlandet? Nei Ja
?Livsvarig pensjon fra 62 år som nedtrappes med 19 200 kr fra 67 år. Oppgi her ytelsen før 67 år. Hvis oppdelingen av ytelsen i to nivåer, før og etter 67 år, med differanse 19 200 kr, fører til negativt beløp etter 67 år, så skal AFP ytes med samme nivå fra uttak og livet ut. Det er da mulig at en person med tilstrekkelig opptjening kan få tonivå AFP, f. eks 19 201 kr fra 62 til 67 år og 1 kr fra 67 år. Med noe lavere opptjening vil han få ett-nivå AFP, f. eks 4 000 kr fra 62 år og livsvarig. SOPs pensjon avkortes krone for krone med mottatt AFP.
AFP privat
Årlig ytelse: kr
?Innskuddsbasert privat tjenestepensjon fra for eksempel Storebrand eller DNB. Oppgi her innskuddssaldoen på tidspunktet for uttak av pensjon fra SOP. Hvis man allerede før dette tidspunktet har mottatt pensjon fra innskuddspensjonsordning må den mottatte summen legges til. Pensjonsrettigheter som er oppspart gjennom Legeforetakenes pensjonsordning (LP-ordningen) skal ikke legges inn i kalkulatoren, da denne skal holdes utenfor samordning ved beregning av pensjon fra SOP.
Innskuddspensjon
Saldo: kr
?Pensjon fra ordninger som KLP, SPK og kommunale pensjonskasser. Gjelder også opptjente rettigheter fra tidligere medlemskap.
Offentlig tjenestepensjon

Årlig ytelse: kr.
Start: år mnd.
?Ytelsesbasert privat tjenestepensjon fra for eksempel Storebrand eller DNB. Gjelder også opptjente rettigheter fra tidligere medlemskap, såkalte fripoliser. Dersom pensjonen er nedtrappende, for eksempel etter 82 år, må man fylle ut stoppalder 82 år i Ytelsesbasert tjenestepensjon/fripolise (1), og startalder 82 år og aktuell stoppalder i Ytelsesbasert tjenestepensjon/fripolise (2).
Ytelsesbasert tjenestepensjon/fripolise (1)

Årlig ytelse: kr.
Start: år mnd.
Stopp: år.
Ytelsesbasert tjenestepensjon/fripolise (2)

Årlig ytelse: kr.
Start: år mnd.
Stopp: år.
Ytelsesbasert tjenestepensjon/fripolise (3)

Årlig ytelse: kr.
Start: år mnd.
Stopp: år.

Resultat:
SOP pensjon før samordning:
Avkorting for opptjeningstid:
Etter avkorting:
Offentlig tjenestepensjon:
Innskuddspensjon:
AFP privat:
Privat tjenestepensjon (1):
Privat tjenestepensjon (2):
Privat tjenestepensjon (3):
SOP pensjon før avkorting:
Avkorting for opptjeningstid:
Årlig pensjon fra SOP:

Utviklet og vedlikeholdt av Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS